Zwany dalej „Regulaminem”

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2017

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres oraz warunki organizacji usług szkoleniowych przez firmę B2B.net S.A., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiający usługę, potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§2. Definicje

 1. Usługodawca – B2B.net S.A. 13-230 Lidzbark, Wielki Łęck 81A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000387063, NIP: 5711707392, Regon 280613330. Adres do korespondencji (biuro w Warszawie): B2B.net S.A.,
  Al. Jerozolimskie 172, Kopernik Office Buildings, Wejście E, 02-486 Warszawa.
 2. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia i korzysta z Usług.
 3. Usługi – szkolenia
 4. Serwis – platforma udostępniona w internecie pod adresem www.it-training.pl, której właścicielem jest B2B.net S.A.

§3. Warunki zawierania umów o świadczeniu usług.

 1. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług.
 2. Ceny prezentowane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki. Cena podana przy każdej Usłudze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca ma prawo do zmiany cen, jak również wycofania wybranych Usług bez wcześniejszego informowania o tym. Zmiana cen lub oferty Usług nie dotyczy zamówień, które są już w trakcie realizacji.
 3. Zamówienie zawierające błędy lub niekompletne dane kontaktowe Usługobiorcy nie zostanie zrealizowane.
 4. Strony wzajemnie przekazują sobie wszystkie informacje drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.

§4. Warunki realizacji Usług i zobowiązania stron.

 1. Szkolenia realizowane są zgodnie z warunkami przedstawionymi w Serwisie.
 2. Informacje dotyczące zakresu poszczególnych szkoleń, ceny oraz czasu ich trwania zamieszczone są w opisie danego szkolenia.
 3. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe wymienione w opisie szkolenia, jeden gorący posiłek w trakcie dnia szkoleniowego oraz kawa/herbata w trakcie przerw. Usługodawca nie zapewnia Usługobiorcy dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim a ich wykorzystanie do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga w każdym przypadku pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zapisów zostanie zamknięta jeżeli liczba chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc.
 6. Usługodawca może wprowadzić zmiany w Usłudze co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem jej realizacji. Mogą one dotyczyć:
  –  miejsca szkolenia (w granicach podanego wcześniej miasta)
  –  terminu szkolenia
  –  harmonogramu zajęć
  –  prowadzącego zajęcia
  Zmiany nie będą wprowadzane odnośnie:
  –  ceny Usługi
  –  liczby godzin
  –  programu zajęć
 7. Usługodawca ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 6 dni przed planowanym jego rozpoczęciem, jeżeli:
  a)  nie zbierze się minimalna wymagana liczba uczestników,
  b)  z innych uzasadnionych przyczyn natury organizacyjnej i/lub technicznej.
 8. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie niezwłocznie przekazana Usługobiorcy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwrócone zostaną na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę chyba, że Usługobiorca zdecyduje o przekazaniu ich na poczet innego terminu lub innej Usługi B2B.net. S.A.
 9. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi nie ponosząc kosztów najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem jej realizacji. Rezygnacja w terminie od 9 do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 20% ceny Usługi. Natomiast rezygnacja poniżej 3 dni przed realizacją Usługi lub nieobecność na szkoleniu skutkuje pobraniem opłaty równej 100% wartości Usługi.
 10. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie informacji Usługodawcy przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną. Terminem przyjęcia rezygnacji jest data wpływu e-maila.
 11. Usługobiorca może zmienić wydelegowaną osobę na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest B2B.net S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 172.
 2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłoszone Usługodawcy w formie pisemnej listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia
 2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne zawiera:
  a) Nazwę/Imię i nazwisko Usługobiorcy
  b) Adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy
  c) Przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji, itp.)
  d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  e) Oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po wcześniejszej informacji drogą mailową od Usługodawcy o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja pozostanie bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub złożona została po terminie o którym mowa w pkt. 1.

§7. Postanowienia końcowe

 1. B2B.net S.A. zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony www.it-training.pl spowodowanych względami technicznymi.
 2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. B2B.net S.A. zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go w Serwisie. Zgłoszenia wysłane przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby B2B.net S.A.