Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest B2B.net S.A. z siedzibą w Wielkim Łęcku (adres: Wielki Łęck 81A, 13-230 Lidzbark), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000387063, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 5711707392, REGON: 280613330, tel. (22) 427 63 70. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności B2B.net S.A. określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do B2B.net S.A.
  tj. www.b2bnetwork.pl oraz www.szkolenia.b2bnetwork.pl i www.testyb2bnetwork.pl
 3. Wchodząc na stronę należącą do B2B.net S.A. lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami do rekrutacji lub na szkolenie, itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje jej warunki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią w związku z czym prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.
 4. B2B.net S.A. może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy. B2B.net S.A. dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
 5. Przez Stronę trzecią należy rozumieć m.in.: podmioty zapewniające hosting stron internetowych, podmioty obsługujące system informatyczny oraz teleinformatyczny, dostawców narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) i innych współpracowników B2B.net S. A.

 

Definicje

Dane osobowe – w rozumieniu RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny lub inne dane, które mogą identyfikować osobę fizyczną.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kandydat – specjalista w danej dziedzinie rekomendowany przez B2B.net S.A. swoim klientom.

Użytkownik –  osoba odwiedzająca stronę należącą do B2B.net S.A. Kandydat, uczestnik szkoleń, osoba zadająca pytanie, osoba zapisana do newslettera.

Usługi – czyli usługi realizowane przez B2B.net S.A. drogą elektroniczną, telefoniczną i za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, przesyłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłanie dokumentów i danych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator czyli B2B.net S.A. przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonu odpowiedzi na pytania wysłane przez formularz kontaktowy dostępny na stronach należących do B2B.net S.A.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania Danych osobowych jest wyrażona zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 2. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez B2B.net S.A.
  Podstawą prawną jest wyrażona zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. Organizacji i przeprowadzania szkoleń.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z B2B.net S.A. poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. b RODO).
 4. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  Podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
 5. Wyświetlania Użytkownikowi reklamy kontekstowej (niedopasowanej do preferencji) i reklamy behawioralnej (dopasowanej do preferencji) – dlatego Użytkownik może zobaczyć reklamę naszego szkolenia/ogłoszenia na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy kontekstowej jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku reklamy behawioralnej podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przetwarzania Danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa, np. prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Po tym okresie Dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W innych przypadkach, np. zgody na otrzymywanie newslettera, Dane osobowe będą przetwarzane przez B2B.net S.A. do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

Podanie danych osobowych

Podając swoje Dane osobowe na stronach należących do B2B.net S.A., Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia na ujawnianie danych personalnych, które będą wykorzystane przez B2B.net S.A. w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

Profilowanie Użytkowników

B2B.net S.A. może stosować profilowanie czyli przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Automatyczne przetwarzanie danych nie jest jedyną przesłanką do podejmowania decyzji przez B2B.net S.A., która miałaby wywołać wobec Użytkownika skutki prawne.

 

Inspektor Ochrony Danych

W B2B.net S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@b2bnetwork.pl

 

Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, kopii, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia Danych osobowych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik wysyła e-mail na adres: IOD@b2bnetwork.pl lub kontaktuje się z biurem B2B.net S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem „IOD”.
 3. B2B.net S.A. przesyła odpowiedź w ciągu 2 tygodni od otrzymania zapytania.
 4. B2B.net S.A. zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany powyżej (do miesiąca) z uwagi na dużą liczbę zapytań lub złożony charakter przesłanego zapytania skutkujący koniecznością zebrania informacji z kilku lat, konsultacji z wieloma osobami w celu udzielenia kompletnej odpowiedzi lub skompletowanie danych z różnych systemów informatycznych.
 5. W powyższej sytuacji B2B.net S.A. poinformuje Użytkownika o wydłużeniu czasu na odpowiedź z podaniem uzasadnienia.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że jego Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

Cookies

Plik cookie to niewielki plik, który usługa internetowa za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisuje na dysku komputera, telefonu lub innego urządzenia, mający na celu rozpoznanie użytkownika witryny internetowej. Strony internetowe B2B. net S.A. wykorzystują pliki cookie do zbierania informacji statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych B2B.net S.A., co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik decyduje czy zgadza się na wykorzystanie przez B2B.net S.A. pików cookies w celach marketingowych w trakcie pierwszej wizyty na stronie. Istnieje wtedy możliwość akceptacji plików cookie.

Użytkownik może ustawić preferencje przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookies, ale to uniemożliwi mu korzystanie z pełnych możliwości usług stron internetowych B2B.net S.A.

W ramach stron internetowych należących do B2B.net S.A. mogą być wykorzystane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystanymi wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy.

Strony zawierają wtyczki do następujących serwisów:

 • Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),
 • Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.),
 • HotJar (St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta).

Skorzystanie z wtyczki przez Użytkownika spowoduje bezpośrednie połączenie z profilem B2B.net S.A. na serwerze odpowiedniego serwisu. Serwisy mogą uzyskać wówczas informację o IP Użytkownika. Odwiedzając strony B2B.net S.A., będąc zalogowanym na profilu Użytkownika w danym serwisie, zarejestrują one informację o wizycie.

Serwisy nie przekazują nam informacji o celu, zakresie i sposobie wykorzystania zbieranych danych i nie mamy na nie wpływu. W celu uniemożliwienia serwisom pozyskiwania informacji na temat wizyt na stronach B2B.net S.A., doradzamy wylogowanie się ze swojego konta w danym serwisie.

Polityki prywatności poszczególnych usługodawców zostały podane poniżej:

 

Zasady bezpieczeństwa

B2B.net S.A. stosuje środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników i współpracowników B2B. net S.A.

 

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Stosownie do potrzeb w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i rozwojem technologicznym Polityka prywatności może być zmieniana i uzupełniana. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronach internetowych należących do B2B.net S.A.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.